Arbeids- & sociaal recht

Dit rechtsgebied omvat enerzijds het arbeidsrecht (individuele en collectieve arbeidsverhoudingen alsook alle mogelijke vormen van zelfstandige samenwerking) en anderzijds het sociale zekerheidsrecht (inclusief de regulering van kostenvergoedingen en vervangingsinkomens zowel voor werknemers als zelfstandigen).

Ons team verleent aan werkgevers, werknemers en zelfstandigen advies en begeleiding en voorziet actieve bijstand in geval van onderhandeling of geschil inzake arbeidsreglementering (arbeidsduur, bijzondere arbeidsstelsels, enz.), arbeidsovereenkomsten (inclusief handelsvertegenwoordiging, studentenovereenkomsten en startbaanovereenkomsten), samenwerkingsovereenkomsten, interimarbeid, telewerk, grensoverschrijdende tewerkstelling, verloning, ontslagregeling en beëindiging van elke mogelijke vorm van samenwerking.

Maar ook inzake loons- en personeelskost, welzijn op het werk, aangelegenheden aangaande beschermde werknemers, tijdskrediet en ouderschapsverlof en concretisering van specifieke contractuele clausules is de nodige expertise beschikbaar.

Vaak wordt het team ingeschakeld bij de opvolging van sociale inspecties, overleg met syndicale organisaties en de organisatie van meervoudig of collectief ontslag.

Tot slot hebben we ook een precieze beheersing van de materies pensioenaangelegenheden, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, betwistingen met het Riziv of de FOD Sociale Zekerheid, werkloosheid en (schijn)zelfstandigheid.

Diensten

Arbeidsrecht - advies en procedure

Wij bieden begeleiding met betrekking tot alle mogelijke arbeidsrechtelijke vragen en/of procedures:

 • individuele arbeidsverhoudingen (beëindiging en ontslag, arbeidsduur, loon- en vergoedingsregelingen, ouderschapsverlof, tijdskrediet, arbeidskaart en -vergunning, detachering, terbeschikkingstelling, handelsvertegenwoordiging, studentenarbeid, …)
 • collectieve arbeidsverhoudingen (sociaal overleg, collectief ontslag, meervoudig ontslag,  (bedrijfs)CAO’s, instelling van een ondernemingsraad en/of comité voor preventie en bescherming op het werk, …)
 • redactie/advies met betrekking tot arbeidsrechtelijke documenten (arbeidsovereenkomsten, zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten, niet-concurrentiebeding, arbeidsreglement, overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds akkoord, …)
 • schijnzelfstandigheid
 • vrijwilligerswerk
 • ...

Sociaal recht

We bieden begeleiding inzake alle mogelijke sociaalrechtelijke vragen en/of procedures met betrekking tot: 

 • welzijn op het werk (pestgedrag op de werkvloer, veiligheid en hygiëne,…)
 • pensioenen
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • arbeidsongeschiktheid
 • onderwerping sociaal zekerheidsstelsel (RSZ, RSVZ)
 • werkloosheidsreglementering (RVA)

 

Sociale inspectie

We verlenen bijstand en advies aan ondernemingen, werkgevers en zelfstandigen in het kader van de (arbeidsrechtelijke of sociaalrechtelijke) controle door de sociale inspectiediensten en bieden begeleiding bij procedures en onderzoeken inzake de toepassing en de handhaving van het Sociaal Strafwetboek, o.a.:

 • sociale fraude
 • inbreuken met betrekking tot de arbeidstijd
 • niet-aangegeven arbeid (o.m. Dimona, Limosa,…)
 • inbreuken aangaande arbeidsvoorwaarden
 • inbreuken betreffende sociale documenten
 • inbreuken inzake de sociale zekerheid
 • ...

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok