IT-recht & intellectuele eigendom

IT/ICT-recht


Informatica is doorgedrongen in alle facetten van de samenleving en het belang ervan is vandaag zo groot dat het vanzelfsprekend is dat hieraan een aparte rechtstak is gewijd. De advocaten van deze expertisegroep verlenen bijstand aan ondernemingen en particulieren in alle juridische aspecten van IT en ICT. Voor elk type informaticaproject kunt u rekenen op onze bijstand en advies.

Het IT/ICT-recht omvat echter meer dan enkel contracten. Ook bij geschillen over domeinnamen, inbreuken op auteursrechten op software, internetgerelateerde piraterij enz. begeleiden we u doorheen de hele procedure.Intellectueel eigendomsrecht


Een idee, hoe origineel het ook is, kan men niet beschermen. Wat wel beschermbaar is, is de uitdrukking van een idee in een bepaalde vorm en net deze bescherming is vandaag van enorm belang.

We adviseren een grote diversiteit aan cliënten (Belgische en internationale vennootschappen, uitgevers- en auteursverenigingen en particulieren) over alle aspecten van het intellectueel eigendomsrecht, zowel de meer traditionele als de aspecten verbonden aan de zich steeds ontwikkelende technologie.

Onze bijstand gaat van het opstellen van overeenkomsten, het structureren en organiseren van intellectuele eigendomsbescherming tot het voeren van complexe gerechtelijke procedures.

 

Diensten

Auteursrecht / piraterij

Bijna alles wat origineel is, getuigt van een creatieve activiteit en uitgedrukt is in een concrete vorm wordt in beginsel beschermd door het auteursrecht. De auteur heeft dan het uitsluitend recht om zijn werk te exploiteren en anderen te verbieden om dat te doen.

Dit is natuurlijk een eenvoudige voorstelling van een complexe materie, die onze specialisten zeer goed beheersen. Wij adviseren onze cliënten (gaande van bekende artiesten, producenten tot auteurs- en uitgeversverenigingen) over alle overeenkomsten die over auteursrechten kunnen worden gesloten en vertegenwoordigen hen bij het voeren van alle mogelijke gerechtelijke en andere procedures.

Namaak en piraterij vormen een belangrijke bedreiging voor de inspanningen die ondernemingen leveren om hun concurrentiepositie te verstevigen en de investeringen die daarmee gepaard. Het is dus voor ondernemingen zeer belangrijk dat voldoende aandacht wordt besteed aan de handhaving van hun rechten.

E-commerce

Informatie- en communicatietechnologie evolueert constant. Door de veelzijdigheid en snelheid van de verkoop op afstand is het internet ‘the place to be’ waar ondernemingen en consumenten elkaar ontmoeten voor het afsluiten van handelstransacties.

Ons kantoor blikt hierbij steeds vooruit en biedt ondernemingen en consumenten de noodzakelijke bijstand bij zowel het ontplooien van elektronische activiteiten en services als bij het beslechten van hieruit voortvloeiende geschillen.

 

ICT

Gelet op de constante evolutie van informatie- en communicatietechnologie en het belang voor elke onderneming, is een goede juridische ondersteuning van uw ICT-projecten van een enorm belang. Ons kantoor levert bijstand bij het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten m.b.t. alle soorten informaticaprojecten. Wij kunnen ook bogen op een jarenlange ervaring in procedures op het gebied van ICT en internet.

IP due diligence

Bedrijven (ook KMO’s) worden zich meer en meer bewust van het feit dat intellectuele eigendom enorm belangrijk is om groei te realiseren, kapitaal op te halen en winst te maken. Elke ondernemer zou om die reden de oefening moeten maken om de intellectuele eigendom van haar of zijn onderneming op te lijsten en te optimaliseren en de mogelijke risico’s in te schatten.

Ons kantoor werkt nauw samen met onze cliënten om de best mogelijke IP due diligence strategie te bepalen, al dan niet met het oog op latere transacties waarin de intellectuele eigendom een rol speelt.

Media & Entertainment

Het mediarecht is het geheel van rechtsregels met betrekking tot communicatievrijheid en massacommunicatiemiddelen. Kenmerkend is het spanningsveld dat bestaat tussen de noodzaak tot regulering van de media enerzijds en de vrijheid van expressie en informatie anderzijds.

Wij adviseren bekende artiesten en andere cliënten over de televisie- en radiowereld, film, podiumkunsten, digitale media, enz. 

Merken en octrooien / namaak

Het merkrecht biedt bescherming tegen het ongerechtvaardigd profiteren van de door het merk opgebouwde goodwill door daadwerkelijk of potentiële concurrenten van de merkhouder. Om een sterke bescherming te krijgen is het essentieel dat merkregistraties weldoordacht gebeuren en dat vooraf advies wordt ingewonnen over het onderscheidend vermogen van het merk, de classificatie, enz. Door onze ervaring kunnen wij samen met onze cliënten op een efficiënte manier een goede registratiestrategie uitwerken. Even belangrijk is het optreden tegen inbreuken op merken, waarbij wij niet enkel oog hebben voor het juridische maar ook voor het commerciële.

Door een octrooi krijgt men een exclusief tijdelijk recht om uitvindingen te exploiteren, wat bedrijven in een unieke positie stelt om hun producten of technologieën exclusief te verkopen of in licentie te geven. Omdat octrooien aldus een aanzienlijke waarde kunnen vertegenwoordigen, is ook de veelheid van transacties met betrekking tot octrooien groter geworden. Wij adviseren onze cliënten over octrooibescherming en staan ze bij in geschillen over inbreuken.

Sociale media

Sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter e.a. zijn gemeengoed geworden in onze moderne maatschappij. Ondernemingen die nog niet actief zijn op deze platformen lopen het risico achterstand op te lopen ten aanzien van hun concurrenten die deze sociale media hebben omarmd in hun marketingstrategie.

Het gebruik van sociale media heeft natuurlijk  niet enkel positieve gevolgen, maar houdt ook aanzienlijke gevaren in voor ondernemingen. Is de werkgever bv. aansprakelijk voor tweets van zijn werknemer? Zijn uitbaters van sociale media aansprakelijk voor de inhoud die op hun platform wordt verspreid?

Ons kantoor heeft een uitgebreide ervaring met alle juridische aspecten van sociale media.

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok