Vennootschapsrecht

De gedrevenheid die ondernemers aan de dag leggen om van hun bedrijf een bloeiende zaak te maken die zich constant aanpast aan de veranderende werkelijkheid, is recht evenredig met de deskundigheid van onze expertisegroep op het vlak van vennootschapsrecht.

 

De advocaten van dit team adviseren ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders in alle aspecten gaande van de oprichting van een bedrijf en de dagelijkse werking van de vennootschap over herstructureringen, fusies en aandelenoverdrachten tot faillissementen en schuldherschikkingen.

Wanneer het preventieve stadium echter overschreden is en het toch tot een geschil is gekomen, staan we onze cliënten in gerechtelijke procedures voor de rechtbanken bij.

 

We begeleiden ook due diligence processen en M&A-transacties in tal van sectoren (ICT, horeca, retail (food & non food), entertainment & media, automotive, …).

 

Daarnaast bieden we ook begeleiding van diverse reorganisatieprocessen met het oog op de invoering van governance-principes rekening houdend met de concrete aandeelhoudersstructuur en operationele noden van uw vennootschap.

Diensten

Aandeelhouders overeenkomsten & joint ventures

Teneinde de goede werking en verstandhouding binnen uw vennootschap te garanderen is het vaak aangewezen om op voorhand goede afspraken te maken tussen aandeelhouders. Ook een verregaande commerciële samenwerking met een of meerdere commerciële partners verdient de nodige juridische aandacht met het oog op een stabiele en dynamische groei. Dankzij een geïntegreerde aanpak via onze verschillende praktijkgroepen helpen wij u bij de opmaak van o.a:

 • overeenkomsten omtrent de overdraagbaarheid van aandelen
 • overeenkomsten met betrekking tot de uitoefening van stemrechten en werking bestuursorganen
 • optieovereenkomsten, obligatieleningen, preferent dividend structuren, uitgifte warranten, enz.
 • investeringsovereenkomsten
 • joint venture-structuren en overeenkomsten
 •   …

Aansprakelijkheid van bestuurders / commissarissen

Door de nauwe samenwerking tussen onze verschillende werkgroepen beschikken wij over de noodzakelijke expertise om bestuurders en commissarissen van vennootschappen bij te staan bij mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen, zowel op burgerrechtelijk als strafrechtelijk vlak.

Corporate housekeeping

Onze expertisegroep vennootschaprecht volgt de dagelijkse werking van uw vennootschap nauwgezet op. Op die manier wordt kort op de bal gespeeld en kunnen alle potentiële problemen of moeilijkheden in de kiem worden gesmoord. Punten waaromtrent wij u graag bijstaan, zijn o.a.:

 • voorbereiden en organiseren van en bijstand tijdens de algemene vergadering
 • bijstand bij het opstellen van verslagen van het bestuursorgaan
 • intragroepstransacties of transacties binnen de vennootschap
 • screening en actualisatie statuten en vennootschapsdocumenten
 • publicatie en neerlegging wijzigingen bestuurders en statuten

Financiële rapportering

De wettelijke verplichtingen die rusten op bestuurders van vennootschappen, worden steeds zwaarder. Teneinde contractpartijen, consumenten en schuldeisers te beschermen heeft het bestuur van de vennootschap een jaarlijkse financiële rapporteringsplicht. Het niet correct naleven van deze verplichting houdt voor de vennootschap en haar bestuurders ernstige aansprakelijkheidsrisico’s in. Onder het motto “beter voorkomen dan genezen” geven wij u bijstand in o.a.:

 • advies omtrent het opstellen en neerleggen van de jaarrekening
 • financiële rapportering in het kader van herstructureringen
 • advies omtrent alarmbelprocedures
 • rapportering van de noodzakelijke gegevens bij vereffening

 

Ondernemingen in moeilijkheden - insolventie

Begeleiden van procedures met betrekking tot o.a.:

 • minnelijke of gerechtelijke reorganisatie ingevolge de Wet Continuïteit Ondernemingen
 • faillissementsprocedures
 • procedure Kamer van Handelsonderzoek
 • alarmbelprocedures

Ontbinding en vereffening

Het ontbinden en vereffenen van een vennootschap vergt een technische kennis van de te volgen procedure. Op dit punt begeleiden onze advocaten u bij o.a.:

 • opstellen van een draaiboek voor de te volgen procedure
 • opstellen van de noodzakelijke verslagen en documenten
 • coördinatie met notaris en commissaris
 • contacten met de gerechtelijke overheden en indiening homologatieverzoeken
 • opstellen van vereffenings- en verdelingsplannen

Overname en herstructurering

Zowel financiële, commerciële als andere motieven kunnen de noodzaak wekken om de vennootschapsstructuur te wijzigen, nieuwe markten aan te boren, overnames op te starten of bedrijfstakken af te stoten.

Om u hierbij te helpen telt onze expertisegroep advocaten, gespecialiseerd in o.a.:

 • adviesverlening groepsstructuren
 • fusies en (partiële) splitsingen van vennootschappen (al dan niet met een grensoverschrijdend karakter)
 • inbrengen van een algemeenheid of bedrijfstak
 • overdrachten van een algemeenheid of bedrijfstak
 • overdracht aandelen
 • overdracht handelsfonds en asset deals
 • onderhandeling en begeleiding bij overnames en verkoopsprocessen
 • uitwerking financieringsstructuren
 • adviesverlening en begeleiding in het kader van familiale ondernemingen, opvolgingsproblematiek en vermogensplanning
 • uitvoering van due diligence opdrachten en juridische risicoanalyses
 • opstellen informatiememorandum en intentieovereenkomsten

Start-up en oprichting

Adviesverlening en begeleiding bij het opstarten van een ondernemingsactiviteit, o.a.:

 • adviesverlening omtrent de voor u meest geschikte ondernemingsvorm, samenwerkingsverband en desgevallend vennootschapsvorm (Maatschap, VOF, Commanditaire Vennootschap, BVBA, CV, CVBA, NV,…)
 • adviesverlening bestuurs – en beslissingsstructuren
 • adviesverlening vertegenwoordigingsbevoegdheden
 • opstellen van statuten
 • publicatie van de oprichting

Vennootschapsconflicten

Onze advocaten verlenen advies en bijstand, zowel preventief als in het kader van gerechtelijke procedures, omtrent geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en stakeholders onder meer met betrekking tot overnameovereenkomsten, minderheidsvorderingen, gedwongen uittreding en/of overdracht van aandelen, controlerechten van aandeelhouders, enz. 

 

Verenigingen - social & non-profitentiteiten

Verenigingen zonder winstoogmerk en social en non-profitorganisaties (VZW, stichtingen, IVZW, beroepsverenigingen, VSO,…) hebben een geheel eigen structuur en werking. Binnen de expertisegroep vennootschapsrecht staat de nodige kennis ter beschikking om aan al de noden van uw organisatie tegemoet te komen.

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok