Administratief recht

Het administratief recht of bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten over ruimtelijke ordening, milieuvergunningen, vreemdelingenrecht, het ambtenarenstatuut, openbare aanbestedingen, om er maar enkele op te noemen.

 

Zowel ondernemingen en openbare besturen als particulieren worden met administratiefrechtelijke vraagstukken geconfronteerd.

 

Meer informatie over de grote onderverdelingen van deze rechtstak vindt u hieronder.

Diensten

Algemeen administratief recht

De advocaten van deze werkgroep geven advies en verlenen bijstand inzake:

 • procedures voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbe-
  twistingen, de Bestendige Deputatie, onderhandelingen met 
  gemeentebesturen;
 • betwistingen tegen de overheid;
 • overheidsopdrachten;
 • overheidsinstellingen en intergemeentelijke verenigingen;
 • publiek private samenwerking(PPS);
 • ambtenarenrecht
 • ...

Begeleiding bij calamiteiten, milieu- en stedenbouwdelicten

 • Adviesverlening en procedurele bijstand bij het manifesteren van stedenbouwkundige inbreuken
 • Bijstand bij een strafonderzoek dan wel verdediging voor correctionele rechtbank na dagvaarding voor milieu- en stedenbouwdelicten

Kansspelen

De Wet op de Kansspelen bepaalt het soort kansspelinrichtingen die uitgebaat mogen worden, de vergunningen, de controle en de maatregelen ter bescherming van spelers, enz. Zowel bij de oprichting als tijdens de uitbating kunnen kansspelinrichtingen geconfronteerd worden met juridische problemen. 

De advocaten van deze werkgroep bieden begeleiding in het kader van contacten/procedures met/voor de Kansspelcommissie alsook wanneer deze problemen een strafrechtelijke nasleep kennen.

 

 

Onteigeningen

 • evaluatie van de rechtmatigheid van een nakende of reeds genomen beslissing tot onteigening
 • rechtsbescherming tegen een onteigeningsdreiging
 • aanvechting van onteigeningsbesluiten
 • bijstand bij een gerechtelijke onteigening
 • bewerkstellingen van onderhandelingen met aankoopcomité met het oog een minnelijke verwerving
 • berekening van een billijke onteigeningsvergoeding rekening houdende met alle relevante elementen om tot een volledige vergoeding te komen (i.e. intrinsieke waarde, geschiktheidswaarde, affectiviteitswaarde, wederbeleggingsvergoeding, wachtintresten,   tijdelijke of definitieve genotsstoornissen, etc.)

Recht van de Europese openbare functie

Het recht van de Europese openbare functie omvat de regels die de situatie van Europese functionarissen en ambtenaren organiseren.

Onze expertisegroep verleent bijstand bij het opstellen van bezwaarschriften, verzoekschriften, memories en pleidooien, en verleent adviezen na vonnis en beroep.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

 • Adviesverlening en bijstand bij het aanvragen van verkavelings-, regularisatie- en stedenbouwkundige vergunningen
 • Procedurele bijstand in het kader van vergunningsbetwistingen
 • Formuleren van bezwaren tijdens openbare onderzoeken omtrent stedelijke/provinciale/gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

Vergunningen en juridische milieuaudits

Deze experts bieden begeleiding en doorlopen de procedures in geval van:

 • bodemsanering;
 • milieu- en exploitatievergunningen;
 • bouwvergunningen;
 • ...


We komen ook tussen bij stedenbouw- en milieuadministraties.

Ook stellen wij juridische milieuaudits op.

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok