Strafrecht & fraude

Strafrecht wordt, net als fraude en de bestrijding ervan, in onze maatschappij een steeds belangrijkere materie, zowel voor particulieren als voor ondernemingen. Daarom is een juiste bijstand op maat cruciaal.

Onze strafrechtadvocaten verlenen advies en bijstand in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocedures van allerlei aard, bij strafuitvoering en strafbemiddeling. Ook cassatieberoepen en procedures voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens worden door ons behandeld. Ook inzake slachtofferbegeleiding bieden we een doorgedreven en adequate bijstand.

Niet alleen personen verdacht van of vervolgd voor strafbare feiten, maar ook slachtoffers van deze feiten kunnen op onze bijstand een beroep doen. Dit geldt evenzeer voor bedrijven of instellingen.

Doordat ons kantoor naast het strafrecht ook in andere rechtsgebieden thuis is, kunnen we onze cliënten begeleiden in bijna alle strafrechtelijke aspecten die verwant zijn aan andere rechtsmateries zoals het verkeersrecht, sociaal recht, fiscaal recht of vennootschapsrecht, om er maar enkele te noemen.

Wij bieden onze cliënten bovendien proactief advies bij het opstellen van een preventiebeleid ter voorkoming van strafrechtelijke risico’s.

Diensten

Algemeen strafrecht

Onze praktijkgroep Strafrecht kan prat gaan op een jarenlange expertise in het verlenen van bijstand aan personen die het slachtoffer zijn van strafrechtelijke misdrijven of die ervoor worden vervolgd. De aard van de behandelde dossiers is zeer divers en betreft nagenoeg alle mogelijke misdrijven uit het Strafwetboek, waaronder:

 • misdaden en wanbedrijven tegen personen (toebrengen van lichamelijke letsels, opzettelijk doden, mensenhandel, belaging, aanranding van de eer en de goede naam, ...)
 • zedendelicten (aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ...)
 • misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen (diefstal, afpersing, bedrog, vernielingen, …)
 • inbreuken op de drugwetgeving
 • inbreuken op de openbare trouw (namaking of vervalsing, valsheid in geschrifte en in informatica, meineed, …)
 • ...

Economisch strafrecht

In ons kantoor werken we samen over de verschillende rechtsmateries heen. Onze reputatie in het behandelen van dossiers betreffende inbreuken van economische aard is dan ook solide. Zo verlenen we advies en bijstand aan zowel rechtspersonen als particulieren in volgende zaken:

 • fiscale en belastingfraude (fiscale valsheid in geschrifte, inbreuken op het Wetboek van de inkomstenbelastingen en het Wetboek van de btw, ...)
 • financiële misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen, organisatie van onvermogen, actieve en passieve omkoping, …)
 • witwaspraktijken
 • strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
 • inbreuken met betrekking tot de staat van faillissement
 • ...

 

Fraude

Fraude en de bestrijding ervan vraagt steeds meer aandacht. Vooral nu niet alleen particulieren maar ook ondernemingen verwikkeld raken in procedures die onder het toepassingsgebied van het strafrecht vallen. Ondernemingen, en dus hun zaakvoerders, kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en worden vervolgd voor de bevoegde strafrechtbanken. De wijze waarop een onderneming is gestructureerd en haar beleid voert, geldt hier als wezenlijk criterium. Wij adviseren bij het opstellen van een adequaat beleid ter preventie of regularisatie van strafrechtelijke en/of frauderisico's.

Hof van Cassatie en EHRM

Naast adviesverlening over het al dan niet instellen van een cassatieberoep, wordt ook bijstand verleend bij de procedures voor het Hof van Cassatie. Ook begeleiden we procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Politieverhoren

Sinds de inwerkintreding van de zogenaamde 'Salduz-wet' is het vaak toegelaten dat bij het politieverhoor bijstand wordt verleend door een advocaat. Het wordt sterk aanbevolen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het kantoor heeft zich sinds de invoering van de wet toegelegd op het verlenen van degelijke bijstand bij politieverhoren.

Pro Deo bijstand

In principiële dossiers en na evaluatie door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) behoort ook pro deo-bijstand tot de mogelijkheden.

 

Sociaal strafrecht

Het begeleiden van procedures inzake sociaal strafrecht valt onder het ervarings- en kenniskapitaal van ons kantoor. Zo verlenen we advies en bijstand aan zowel rechtspersonen als particulieren in volgende zaken:

 • sociale fraude
 • inbreuken met betrekking tot de arbeidstijd
 • niet-aangegeven arbeid
 • inbreuken aangaande arbeidsvoorwaarden
 • inbreuken inzake de sociale zekerheid
 • inbreuken betreffende sociale documenten
 • ...

 

Tuchtprocedures

Het kantoor is vertrouwd met het begeleiden van procedures wegens beweerde inbreuken op de professionele deontologie. Onze adviezen en bijstand betreffen tuchtprocedures voor:

 • de Orde van Geneesheren
 • het Instituut van de Accountants en Belastingsconsulenten
 • het Instituut voor Bedrijfsrevisoren

 

Verkeersstrafrecht

 • strafrechtelijke verdediging in geval van dagvaarding voor de politierechtbank
 • tussenkomst namens burgerlijke partijen en opstellen van een schadeclaim (bv. naar aanleiding van een verkeersongeval, ...)
 • ...

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok