NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Burgerlijk recht

Maatregelen inzake mede-eigendom in de strijd tegen het coronavirus - UPDATE

In de strijd tegen de Covid-19 pandemie werden in twee koninklijke besluiten van 9 april 2020 een aantal dringende maatregelen inzake mede-eigendom genomen. Deze maatregelen werden bij koninklijke besluiten van 28 april 2020 verlengd als volgt:

Verbod en uitstel van fysieke algemene vergaderingen van mede-eigenaars

De organisatie van algemene vergaderingen wordt principieel verboden met terugwerkende kracht vanaf 10 maart 2020 tot en met (voorlopig) 30 juni 2020.

Op deze regel bestaan wel volgende uitzonderingen:

• tussen 10 maart 2020 en 9 april 2020 georganiseerde algemene vergaderingen blijven behouden, en
• de organisatie van schriftelijke algemene vergaderingen (desgevallend via telefonische of videoconferentie) blijft mogelijk.

De verboden algemene vergaderingen worden uitgesteld en moeten plaatsvinden binnen de 5 maanden na het verstrijken van de (verlengbare) crisisperiode.

Tijdelijke verlenging van mandaten, opdrachten en bevoegdheidsdelegaties

Het principiële verbod van de organisatie van algemene vergaderingen mag de continuïteit van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen.

Daartoe werd voorzien in een verlenging tot de eerstvolgende algemene vergadering van de tijdens de crisisperiode aflopende duur van:

• het contract en mandaat van de syndicus, en
• het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom en aan die raad verleende opdrachten en bevoegdheidsdelegaties.

De mogelijkheid om de syndicus te ontslaan of de aanwijzing van een voorlopige syndicus te vragen aan de rechter blijft uiteraard wel bestaan.

Tijdelijke verlenging van procedurele termijnen

Met het oog op de rechtszekerheid en ter voorkoming van overactiviteit op de dag na het ophouden van de crisisperiode wordt ten slotte voorzien in de verlenging van een aantal procedurele termijnen.

Verjaringstermijnen en termijnen voor het instellen van een vordering in rechte die verstrijken in de periode van 9 april 2020 tot en met (voorlopig) 17 mei 2020, worden van rechtswege verlengd tot één maand na afloop van die (verlengbare) periode.

Inzake mede-eigendom is deze maatregel in het bijzonder relevant voor:

• het aantekenen van verzet tegen de door de projectontwikkelaar tijdens de bouwfase voorgenomen wijzigingen van de basisakte betreffende de gemene delen (art. 577-4,§1/1 B.W.) en
• het instellen van een vordering tot nietigverklaring of wijziging van een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering (art. 577-9,§2 B.W.).

Conclusietermijnen en termijnen voor het instellen van een rechtsmiddel (zoals voor het aantekenen van hoger beroep, verzet, derdenverzet en cassatieberoep) die verstreken in de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, worden van rechtswege verlengd tot en met 3 juni 2020.

In geval van verdere vragen contacteer ons gerust en vrijblijvend telefonisch (016/22.24.73) of per e-mail (frederiek.baudoncq@nelissengrade.com en jan.stijns@nelissengrade.com).